...
برای بهتر ساختن واحد خدمات پس از فروش

برای بهتر ساختن واحد خدمات پس از فروش روش های متفاوتی مبتنی بر آموزش و نرم افزار تیکیتگ است که عوامل موثر بر ارتقای رضایت مشتریان با help desk بیا

...
لیست تغییرات نسخه

تغییرات نسخه نرم افزار تیکت سپهر گستر در این صفحه منتشر میشود . این گزارش صرفا جهت اطلاع رسانی و به روزرسانی هایی است که به صورت پیوسته انجام

...
راهنما استفاده از نرم افزار تیکتینگ سپهر گستر

آموزش استفاده از نرم افزار تیکتینگ سپهر گستر

...
قوانین و مقررات سپهر گستر

قوانین و مقررات وب سایت سپهر گستر